Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

LABORATORIUM DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Matematyczne Laboratorium Kultury.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: prof. UAM dr hab. Jędrzej Stępak, e-mail: stepak@amu.edu.pl, telefon: (61) 8292341.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

LABORATORIUM DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ
Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 89, bud. D
60-568 Poznań

 • Budynek D Adres: Administracja Kampusu Ogrody, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań. Kierowniczka budynku:  mgr Agnieszka Kowalska (Tel. 61 829 22 30, email: agnkow3@amu.edu.pl , Agnieszka.kowalska@amu.edu.pl )Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajdują się 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami – 5m, 10m i 15m od głównego wejścia.Wejście do budynku:
  • posiada schody wyposażone w poręcze, za którymi znajduje się winda,
  • posiada pochylnię dla osób poruszających się na wózkach,
  • posiada drzwi automatycznie otwierane, wejście od ul. Szamotulskiej.

  Wewnątrz budynku:

  • znajdują się windy obsługujące wszystkie poziomy i części budynku,
  • znajduje się 1 toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajdująca się na poziomie -1 (piwnica),
  • znajduje się winda wyposażona w komunikaty głosowe, nie posiadająca przycisków z alfabetem Braille’a.

  System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje:

  • zainstalowane na drzwiach do sal tabliczki z numerem sal zapisane w alfabecie Braille’a oraz informacjami w kodzie QR,
  • znajdującą się na Auli pętlę induktofoniczną dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
  • ekrany wyświetlające informacje istotne z punktu widzenia studentów i pracowników UAM znajdujące się na holach obiektu.

  Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP.

  Strona internetowa budynku: wse@amu.edu.pl

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/ pomocy: tel. 61 829 22 00