REGULAMIN

VII Seminarium Naukowe pt. Matematyczne Laboratorium Kultury 2022

I. Organizatorzy  
Organizatorem konkursu jest Laboratorium Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Współorganizator
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Partnerzy
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Poznaniu
Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

II. Nazwa konkursu
Pełna nazwa konkursu: Seminarium Naukowe pt. Matematyczne Laboratorium Kultury

III. Honorowy Patronat
– JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej
– Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską
– Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. UAM dra hab. Krzysztofa Dyczkowskiego
– Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Pana Roberta Gawła
– Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA

IV.    Cele konkurs

 1. Poszerzenie i popularyzacja kultury matematycznej wśród uczniów i uczennic szkół podstawowych.
 2. Motywowanie nauczycieli i nauczycielek do pracy z młodzieżą w formie aktywizowania i uczenia matematyki (edukacja matematyczna).

V.    Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.

VI.    Miejsce przeprowadzenia konkursu
Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 89, bud. D
60-568 Poznań

VII.    Termin przeprowadzenia konkursu
Termin:

 1. Wersja A – bezpośrednia (I, II i III etap): 17 luty 2022 r., godz.10:00-15:00
 2. Wersja B – zdalna (I i II etap): 17 luty 2022 r. i 24 luty 2022 r., godz. 10:00-11:48

VIII.    Organizacja konkursu

 1. Uwzględniając zalecenia rozporządzenia nr 139/2020/2021 Rektora UAM z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach epidemii w semestrze zimowym w roku akademickiego 2021/2022 – Matematyczne Laboratorium Kultury może odbyć się w: Wersji A – bezpośredniej / Wersji B – zdalnej
 2. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki organizacji konkursu. Przed każdym etapem ze względu na stan epidemii na obszarze województwa wielkopolskiego Szkoły mają obowiązek zapoznać się z procedurą uczestnictwa w danym etapie, a także ze zmianami w regulaminie.
 3. Regulamin może ulec zmianie wobec wprowadzanych obostrzeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczania COVID-19.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii określanych przez rozporządzenia Rady Ministrów, organów prowadzących szkołę, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu lub innych organów.
 5. Zainteresowane uczestnictwem w konkursie szkoły proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie do 04.02.2022 roku (do godz. 18:00). Jednak w przypadku przekroczenia limitu miejsc organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zablokowania listy zgłoszeń. Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/w4AtRSsqLwKi3kYD6
 6. Każda szkoła zgłasza wyłącznie (dokładnie) 3 osoby. Szkoły zgłoszone do konkursu otrzymają najpóźniej do 05.02.2021 roku e-mail potwierdzającego uczestnictwo w konkursie z pierwszą procedurą uczestnictwa dla wersji A lub B.
 7. Wskazana osoba w formularzu zgłoszeniowym, jako szkolny koordynator konkursu przekazuje uczniom i uczennicom procedury uczestnictwa w konkursie. Wersja A – bezpośrednia. Przekazuje załącznik nr 1 (oryginał) w dzień konkursu (rejestracja). Wersja B – zdalnej. Przekazuje załącznik nr 1 (skan) dnia 14.02.2022 r. na e-mail organizatora.
 8. Seminarium Naukowe pt. Matematyczne Laboratorium Kultury w wersji A – bezpośredniej odbędzie się w bud. D przy Auli Wydziały Studiów Edukacyjnych UAM, ul. Szamarzewskiego 89, Poznań (Kampus Ogrody) w godz. 10:00-15:00. Rejestracja od godz. 09:30 do 09:59. Wersja B – zdalnej konkurs odbędzie się w przedziałach czasowych ok. godz. 10:00-13:00 w formie online.
 9. Szkoła może udostępnić uczniom i uczennicom przystępującym do konkursu komputer z dostępem do internetu w szkole wobec wersji B – zdalnej lub uczeń i uczennica może pisać z domu w sytuacjach związanych z 4. punktem regulaminu.
 10. Najpóźniej dzień przed każdym etapem na e-mail koordynatora szkolnego zostanie przesłany link do zadań (e-mail służbowy – wskazany podczas rejestracji szkoły) w wersji B – zdalnej.
 11. Uczniowie i uczennice nie mogą używać kalkulatorów, telefonów, ani innych pomocy.
 12. Informacja o zakwalifikowaniu do drugiego etapu zostanie podane dnia 22 lutego 2022 r. dla wersji B – zdalnej. Dopuszczamy możliwość dogrywki w wersjach A i B.
 13. Organizator posiada prawo weryfikacji wiedzy w przypadku wątpliwości, czy praca uczniów i uczennic była samodzielna.
 14. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie trzech pierwszych miejsc (uzyskanie przez uczniów tej samej liczby punktów) przewidziana jest dogrywka dla wersji A i B.
 15. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w wersji A – bezpośredniej dnia 17 lutego 2022 r., a w wersji B – zdalnej dnia 03 marca 2022 r.
 16. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, a także dyplomy dla I, II i III miejsca.
 17. Nauczycielki i nauczyciele zostaną zaproszeni do udziału w Seminarium Naukowe pt. „Matematyczne Laboratorium Kultury” dnia 17 lutego 2022 r. dla wersji A – bezpośredniej w 11:00-14:00, a w wersji B – zdalnej w godz. 17:00-20:00.
 18. Udział w konkursie jest bezpłatny.

IX. Komitet Naukowy

prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska – WSE UAM (przewodnicząca)
prof. UAM dr hab. Krzysztof Dyczkowski – WMiI UAM (przewodniczący)
prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik – WSE UAM
prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak – WSE UAM
dr Edyta Juskowiak – WMiI UAM
dr Karol Jachymek – Uniwersytet SWPS
prof. dr hab. Jerzy Jaworski – WMiI UAM
prof. dr hab. Barbara Nowak – WSE UAM
prof. dr hab. Małgorzata Cywińska – WSE UAM
prof. UAM dr hab. Jędrzej Stępak – WSE UAM (przewodniczący)
prof. UAM dr hab. Sławomir Futyma – WSE UAM
prof. UAM dr hab. Sylwia Jaskulska – WSE UAM
prof. UAM dr hab. Michał Klichowski – WSE UAM
dr Tomasz Przybyła – WSE UAM
dr Bartłomiej Bzdęga – MiI UAM
dr Bożena Kanclerz – WSE UAM
dr Paulina Peret-Drążewska – WSE UAM
mgr Iwona Zientera – ZSŁ w Poznaniu
mgr Kamil Wnuk – ZSZ Nr 1 Poznaniu
mgr Alicja Klewenhagen – ZSZ Nr 1 Poznaniu