REGULAMIN

V Seminarium Naukowe pt. Matematyczne Laboratorium Kultury 2020

I. Organizatorzy  
Organizatorem konkursu jest Laboratorium Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Współorganizatorzy
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu
XII Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

II. Nazwa konkursu
Pełna nazwa konkursu: Seminarium Naukowe pt. Matematyczne Laboratorium Kultury

III. Honorowy Patronat
– Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka
– JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. UAM dra hab. Andrzeja Lesickiego
– Prorektora kierującego Szkołą Nauk Społecznych prof. dra hab. Zbyszko Melosika
– Panią Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską
– Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dra hab. Jerzego Kaczorowskiego
– Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Panią Elżbietę Leszczyńską

IV.    Cele konkursu
1.    Poszerzenie i popularyzacja kultury matematycznej wśród uczniów szkół podstawowych.
2.    Motywowanie nauczycieli do pracy z młodzieżą w formie aktywizowania i uczenia matematyki (edukacja matematyczna).

V.    Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.

VI.    Miejsce przeprowadzenia konkursu
Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 89, bud. D
60-568 Poznań

VII.    Termin przeprowadzenia konkursu
Termin: 12.02.2020

VIII.    Organizacja konkursu

1. Zainteresowane uczestnictwem w konkursie szkoły proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie do 24.01.2020 roku, jednak w przypadku przekroczenia limitu miejsc organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zablokowania listy zgłoszeń. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 osoby. Szkoły zgłoszone do konkursu otrzymają najpóźniej do 25.01.2020 roku maila potwierdzającego uczestnictwo w konkursie.

2. Uczniowie zgłaszają się wraz z opiekunami dnia 12.02.2020 roku o godz. 11:30 – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 89 bud. D (przy Auli WSE, bud. D) w celu rejestracji, godzina 12:00 jest czasem rozpoczęcia konkursu, a planowane zakończenie ok. godz. 15:30.

3. Uczniowie powinni mieć przy sobie ważną legitymację szkolną, przybory do pisania i geometryczne oraz pisemną zgodę dyrektora lub wicedyrektora szkoły >> załącznik.

4. Uczniowie będą uczestniczyć warsztatach (wykładzie) przeprowadzonym przez nauczycieli matematyki. W trakcie warsztatu uczniowie mogą robić notatki. Po warsztatach następuje przerwa, podczas której istnieje możliwość zadawania pytań nauczycielom prowadzącym warsztaty oraz porządkowania notatek. Następnie, przez czterdzieści pięć minut uczniowie rozwiązują samodzielnie zadania dotyczące tego samego tematu. Mogą korzystać ze zrobionych podczas wykładu własnych notatek.

5. W czasie konkursu opiekunowie zostaną zaproszeni na Seminarium Naukowe pt. „Matematyczne Laboratorium Kultury”. Lista prelegentów pojawi się na oficjalnej stronie konkursu do dnia 14.02.2020 roku.

6. Po części właściwej konkursu następuje przerwa. Natomiast jury ocenia prace i wyłania zwycięzców: I, II i III miejsca. Ogłoszenie wyników konkursu odbywa się tego samego dnia. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.

7. Prace są kodowane.

8. Uczniowie nie mogą używać kalkulatorów.

9. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie trzech pierwszych miejsc (uzyskanie przez uczniów tej samej liczby punktów) przewidziane jest przeprowadzenie 15 minutowej dogrywki.

1o. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, a także dyplomy.

11. Udział w konkursie jest bezpłatny.

IX.    Komitet Naukowy
prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska – WSE UAM (przewodnicząca)
prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik – WSE UAM
prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak – WSE UAM
prof. dr hab. Barbara Nowak – WSE UAM
prof. dr hab. Małgorzata Cywińska – WSE UAM
prof. UAM dr hab. Jędrzej Stępak – WSE UAM (przewodniczący)
prof. UAM dr hab. Sławomir Futyma – WSE UAM
prof. UAM dr hab. Sylwia Jaskulska – WSE UAM
prof. UAM dr hab. Michał Klichowski – WSE UAM
dr Tomasz Przybyła – WSE UAM
dr Bartłomiej Bzdęga
dr Katarzyna Forecka-Waśko – WSE UAM
dr Agnieszka Konarczak – WSE UAM
mgr Ewa Sykulska – WSE UAM
mgr Kamil Wnuk – WSE UAM
mgr Iwona Zientera – ZSŁ Poznań